Pleidleisio yn agor mewn: 00 00 00 00 Defnyddia dy lais
Cyngor

Sut mae'r Senedd yn cael ei hethol?

Pam fod gen i ddwy bleidlais, a pham mae gen i 5 Aelod Seneddol?

Ydy – mae ychydig yn fwy cymhleth na phleidleisio dros eich AS lleol mewn Etholiad Cyffredinol. Mae hynny oherwydd bod gan system y Senedd elfen o gynrychiolaeth gyfrannol, fel bod y canlyniad terfynol yn cynrychioli’r holl bleidleisiau yn well, yn hytrach na’r pleidleisiau i’r enillydd mewn etholaethau yn unig.

Mae 60 Aelod Seneddol, gyda 40 wedi’u hethol i gynrychioli etholaethau ac 20 wedi’u hethol i gynrychioli rhanbarthau. Rwyt ti’n  cael pleidleisio dros bwy yw dy  Aelod Seneddol lleol, ac yna rwyt yn  pleidleisio eto dros ba bleidiau yr hoffe ti  eu gweld yn dy  cynrychioli di  ledled y rhanbarth.

Mae 5 rhanbarth ledled Cymru, gyda 4 sedd ym mhob un: Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gorllewin De Cymru, Canol De Cymru, Dwyrain De Cymru.

Rhennir y bleidlais ranbarthol â nifer yr etholaethau a enillwyd gan bob plaid yn y rhanbarth. Felly os yw plaid yn gwneud yn dda yn dy  ranbarth trwy ennill llawer o etholaethau, yna bydd y seddi rhanbarthol yn fwy tebygol o gael eu rhannu gan y pleidiau sy’n ennill cryn dipyn o bleidleisiau rhanbarthol, ond dim llawer o etholaethau.

Mae’n golygu ei bod hi’n anodd i un blaid ennill mwyafrif o’r holl seddi yn y Senedd, ac mae hefyd yn caniatáu i bleidiau llai ennill cynrychiolaeth. Byddai pleidiau llai, fel y Blaid Werdd, yn ei chael yn anodd iawn ennill unrhyw etholaethau yng Nghymru, ond maent wedi dod yn agos at ennill seddi rhanbarthol o’r blaen, gan mai dim ond tua 7% o’r bleidlais ranbarthol sydd ei hangen arnoch i ennill sedd.

Dyma sut mae pleidiau fel UKIP wedi ennill cynrychiolaeth yn y Senedd yn 2016, nid trwy ennill etholaethau, ond trwy wneud yn ddigon da ar draws y bleidlais ranbarthol i gael ei hadlewyrchu yn y cyfrif terfynol.

Galli  ddefnyddio’r adnodd digidol hwn i helpu i ddangos  beth sy’n digwydd i’r canlyniad rhanbarthol ac etholaethol o dan wahanol sefyllfaoedd.

Mae’n golygu bod pawb yn cael eu cynrychioli gan 5 AS. Mae gan bob un ohonom AS lleol sy’n cynrychioli ein hetholaeth, a phedwar AS sy’n cynrychioli’r rhanbarth rydyn ni’n byw ynddo. Galli  gysylltu ag unrhyw un a phob un ohonyn nhw i siarad am bethau sydd o bwys i ti .

Cofrestra

Cofrestra i bleidleisio erbyn 19eg Ebrill 2021. Os na fyddi di’n cofrestru mewn pryd, ni fyddi di’n cael pleidleisio yn Etholiadau’r Senedd ar y 6ed o Fai, ac ni fyddi di’n cael dweud dy dweud am dy ddyfodol ac am ddyfodol Cymru.Cer draw i wefan Gov.uk i gofrestru dy bleidlais heddiw.

Dim ond 5 munud mae’n ei gymryd!

More advice

View all
Pleidleisio yn agor mewn: 00 00 00 00 Defnyddia dy lais